Polityka prywatności

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 


2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. 


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
     o   dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  
     o   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 


6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies o   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; 
     o   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; 
     o   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; 
     o   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
     o   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 


7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 


8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 


9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 


10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.  


Polityka prywatności serwisu www.studentshop.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego STUDENTSHOP.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego STUDENTSHOP.PL.
 2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie użytkownikom Sklepu Internetowego jasnych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, w tym celów ich przetwarzania, sposobów ich gromadzenia, zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz poszanowania praw użytkowników Sklepu, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Administratorem wszelkich danych osobowych i jednocześnie właścicielem STUDENTSHOP.PL jest ST SP Z O.O. z siedzibą w Lublinie przy ul. Zuchów 2/34 o danych: KRS 0000797212,  NIP 7123390692, REGON 383984755.

§ 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przy działalności Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań i obowiązków aby zapewnić realizację podstawowych zasad ochrony danych osobowych, wynikających z art. 5 RODO, tj.:

 1. zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, poprzez zarówno wdrożenie odpowiednich instrumentów i wewnętrznych regulacji mających zapewnić zgodność z prawem i bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, jak i poprzez przedstawianie użytkownikom wszelkich istotnych informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych,
 2. zasady ograniczenia celu, poprzez zbieranie danych osobowych wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami, przetwarzanie danych wyłącznie na potrzeby współpracy z klientami i użytkownikami serwisu, nieodsprzedawanie zgromadzonych danych osobowych,
 3. zasady minimalizacji danych, poprzez przetwarzanie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, a tym samym niegromadzenie danych osobowych zbędnych dla Administratora z punktu widzenia współpracy z klientami i użytkownikami Sklepu i innych prawnie usprawiedliwionych celów (np. związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami); nie są przetwarzane jakiekolwiek tzw. dane wrażliwe (inaczej – zgodnie z RODO – szczególne kategorie danych osobowych) klientów i użytkowników serwisu,
 4. zasady prawidłowości, poprzez podejmowanie odpowiednich działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
 5. zasady ograniczenia przechowywania, poprzez przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przechowywane, zasady integralności i poufności, poprzez przetwarzanie danych w sposób zapewniający należyte ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

§ 3. Cel i wymóg gromadzenia danych osobowych

 1. W związku z działalnością STUDENTSHOP.PL ( tzn. odwiedzaniem i przeglądaniem jego stron internetowych, dokonywania zakupu, rejestracją i utworzeniem konta) zbierane są dane osobowe Klientów gdy zakładają oni konto w serwisie STUDENTSHOP.PL i składają zamówienie produktu i podają dane potrzebne do jego wysyłki
 2. Dane osobowe, które są w zakresie danych potrzebnych do funkcjonowania STUDENTSHOP.PL i korzystania z jego usług (składania zamówień i dokonywania zakupu): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), 
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i warunkach: rozpoczęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zawarcia i wykonania umowy zawieranej z klientem Sklepu Internetowego w chwili zakupu i dokonywania zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu dopełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, między innymi w celu wystawiania faktur, realizacji obowiązków gwarancyjnych itp., w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, promocji i  marketingu, w tym analizowaniu i profilowaniu danych w celach statystycznych oraz marketingowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu marketingowym – na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (tzw. zgody marketingowe), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej w ust. 3 lit. a i b, wykorzystywane są przede wszystkim w celu utworzenia i zarządzania indywidualnym kontem Klienta w serwisie oraz realizacji składanych przy jego wykorzystaniu w Sklepie Internetowym zamówień, jak również dla potrzeb wyłącznie składania i realizacji zamówień w przypadku użytkowników nieposiadających konta w serwisie.
 5. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych przez niego danych osobowych.

§ 4. Potencjalni odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator podejmuje stosowne działania celem maksymalnego ograniczenia dostępu do danych osobowych i zapewnienia, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione, zapewniające należytą ochronę informacji i tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.
 2. Dostęp do gromadzonych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy STUDENTSHOP.PL
 3. Dostęp do określonych danych osobowych mogą mieć, poza upoważnionymi pracownikami Administratora, również w szczególności: współpracujące z Administratorem firmy kurierskie i przewozowe, czy poczta – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb związanych z dostarczeniem zamówionych Produktów, będących przedmiotem złożonego przez Klienta zamówienia, współpracujący z Administratorem podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności elektronicznych – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji płatności, współpracujące z Administratorem podmioty odpowiedzialne za usługi hostingowe, dostawcy usług IT, podmioty odpowiadające za funkcjonowanie sklepów internetowych – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zleconych im usług, współpracujące z Administratorem biuro księgowo-rachunkowe – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zleconych usług, w tym zapewnienia prawidłowości działalności Administratora w sferze podatkowej, księgowej i rachunkowej, współpracująca z Administratorem kancelaria prawna – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczonej na rzecz Administratora pomocy prawnej oraz inne podmioty (np. banki, operatorzy pocztowi i in.) – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji współpracy z Administratorem.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

§ 5. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator STUDENTSHOP.PL dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były wyłącznie przez okres, który jest  niezbędny do realizacji celów, dla których były zbierane, przy jednoczesnym zachowaniu ewentualnego prawa Administratora do ich dalszego przetwarzania w momencie, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa (np. w celu rozliczenia, ewentualnych roszczeń itp.)

§ 6. Wymóg podania danych osobowych

Podanie swoich danych osobowych nie jest wymagane i jest dobrowolne, aby jednak móc skorzystać z usług i świadczeń STUDENTSHOP.PL w postaci składania zamówień oraz zawarcia umowy (tj. zakupu daengo produktu) i zarejestrowaniu konta w serwisie STUDENTSHOP.PL jest ono konieczne.

§ 7. Prawa użytkowników związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przez STUDENTSHOP.PL:
 • prawo wglądu do danych osobowych,
 • prawo do zmiany i  żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

§ 8. Ochrona gromadzonych danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe Klientów i użytkowników podane przez nich w związku z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego STUDENTSHOP.PL są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO.
 2. Dane osobowe Klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim, które mogłyby być do takiego wglądu nieuprawnione, a dane Klienta mogłyby być zagrożone.
 3. STUDENTSHOP.PL jako Administrator danych oraz właściciel Sklepu Internetowego podejmuje wszelki środki bezpieczeństwa i dokłada starań aby zapobiec pojawieniu się jakichkolwiek niebezpiecznych incydentów w zakresie danych osobowych (np. włamań do bazy danych, złamania zabezpieczeń, utraty przechowywanych dokumentów, danych i informacji lub ich ujawnienia nieuprawnionym podmiotom.
 4. Wszystkie osoby (pracownicy i podmioty współpracujące wymienione wyżej), które mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez STUDENTSHOP.PL mają obowiązek zachowania zasad poufności, a ewentualne naruszenia w tym zakresie zagrożone są określonymi sankcjami i odpowiedzialnością karną.
 5. STUDENTSHOP.PL zapewnia swoim Klientom prawo kontroli przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących w danej chwili przepisów.